1399/8/22
به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس
کتاب فرهنگ نامه فیلم های دفاع مقدس منتشر شد
تصویر خبر

کتاب فرهنگ نامه فیلم های سینمایی دفاع مقدس به همت سازمان هنری و امور سینمایی برای در دسترس قراردادن اطلاعات فیلمهای سینمایی دفاع مقدس از ابتدا تا  سال 1396 منتشر شد. 

پژوهش و جمع آوری کلیه اطلاعات فیلم های سینمایی تولید شده با موضوع دفاع مقدس؛ شامل شرح خالقان آثار، خلاصه فیلم ها و عوامل تولید و موضوع فیلم های تولید شده از سال 1360 تا 1396؛ شامل 282 فیلم سینمایی زیر نظر دکتر جلیل عرفان منش انجام و تدوین شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

همراه با اطلاعات این فیلم ها، تصاویر فیلم و نیز پوستر های این فیلم ها در کتاب گنجانده شده است.