1399/8/18
دیدار رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع با مدیر عامل بنیاد فارابی
تصویر خبر
بنیاد فارابی در ۳۷ سال قبل به منظور احیای سینمای نوین ایران پایه گذاری شده است.و در طی این مدت از ۷۲ اثر سینمایی دفاع مقدس حمایت کرده است. این مطلب را آقای علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد فارابی در دیدار خود با رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس مطرح کرده است وی همچنین گفت: بررسی بیش از ۳۰۰ عنوان فیلمنامه در سال ،چاپ کتاب در حوزه سینما؛و انتشار ماهنامه فیلم نگار از دیگر فعالیتهای بنیاد فارابی است. آقای سزاوار رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در این دیدار با اشاره به آئین نامه حمایت،پشتیبانی و نظارت بر تولید، عرضه و نمایش محصولات هنری دفاع مقدس و مقاومت و پرهیز از هر گونه تحریف حقایق جنگ خواستار هماهنگی هر چه بیشتر در این خصوص شد. گفتنی است در این نشست آقای ایل بیگی معاون فرهنگی بنیاد فارابی و آقایان امجدیان و مازندرانی حضور داشتند.