جلسه سردار کارگر با مجموعه کارکنان سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس
تصویر خبر